Јавни конкурс „Шетње кроз наслеђе“

 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ НОВИХ ТУМАЧЕЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У 2019. ГОДИНИ

 

Јавни конкурс се расписује у циљу подстицања нових тумачења културног наслеђа Новог Сада и Зоне 021 (oпштине Сремски Карловци, Беочин и Ириг) и укључивање грађана у интерпретацију наслеђа. Конкурс представља другу фазу у реализацији пројекта из Апликационе књиге, под називом „Шетње кроз наслеђе”.

Средства за реализацију овог конкурса, обезбеђена су у буџету Фондације „Нови Сад 2021 ‒ Европска престоница културе“ (у даљем тексту: Фондација) у укупном износу од 1.800.000,00 динара.

 

Циљ Конкурса

Основни циљ конкурса је подстицање грађана да се укључе у очување културног наслеђа кроз савремене начине интерпретације личних сећања и доживљаја.

Приоритетни циљеви овог конкурса су:

  1. проширивање разумевања културног наслеђа изван званичног историјског приказа, и препознавање, вредновање и тумачење свакодневног живота, интимних историја и локалних прича;
  2. подстицање грађана на представљање прича из личне визуре о занимљивим местима, ликовима и догађајима који чине незваничну историју града Новог Сада и околине;
  3. укључивање што већег броја грађана у промишљање културе и начина живота свог краја, кроз причање личних прича и слушање прича других;
  4. повећање осетљивости на културну разноликост која постоји у Граду Новом Саду и Зони 021.

 

Овим конкурсом се могу финансирати пројекти који представљају приче из личног сећања, али и савремене праксе коришћења наслеђа, у циљу презентације занимљивих делова Новог Сада и општина Сремски Карловци, Беочин и Ириг. Пројекти могу бити представљени кроз шетњу, перформанс, представу, изложбу, приказ фотографија, догађај у сопственом простору и сличне форме који ближе одређују елементе приче.

Приликом оцене пројектних идеја посебно ће се вредновати пројекти који укључују више актера или више облика уметности и стваралаштва (фотографија, глума, перформанс, плес и слично).

Средствима опредељеним за реализацију конкурса биће подржано укупно 15 пројеката, од којих ће 10 бити реализовано на територији Града Новог Сада и 5 на територији Зоне 021. За сваки пројекат опредељена су бесповратна средства у износу до 120.000,00 динара (бруто).

 

Ко може да конкурише?

Иницијатори могу бити сва заинтересована физичка лица, која желе да испричају своју причу у складу са дефинисаним захтевима конкурса.

На конкурсу, као апликанти, могу учествовати искључиво правна лица која су регистрована у АПР-у, и имају статус удружења, и то домаћа удружења физичких лица.

 

Период реализације пројекта

Апликанти чији пројекти буду одабрани за финансирање биће у обавези да реализују најмање три извођења („шетње“) до краја 2019. године.

 

Како конкурисати?

 

Индивидуалне консултације

За време трајања јавног конкурса потенцијалним апликантима биће омогућене индивидуалне консултације са едукаторима, са којима ће апликанти бити у могућности да уобличе своје пројектне идеје.

Заинтересовани за консултације могу доставити своје контакт податке најкасније до 5.2.2019 године, слањем имејла на адресу konkurs@ns2021.rs.

 

Пријава на конкурс подноси се на пријавном формулару (Образац 1).

Уз попуњен пријавни формулар, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и следећу пратећу документацију:

  1. копију акта о регистрацији правног лица код надлежног органа;
  2. биографију лица задуженог и именованог за реализацију пројекта – пројектног менаџера;
  3. изјаву подносиоца предлога пројекта да за исту врсту трошка у оквиру активности наведених у пројектном предлогу нису добијена подстицајна средства из других извора финансирања (градски, покрајински, републички и/или ЕУ фондови) (Образац 2).

Пријавни формулар за Јавни конкурс (Образац 1) са пратећом документацијом подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације, Католичка порта 5, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад 2021 ‒ Европска престоница културе“

Католичка порта 5

21101 Нови Сад

Поштански фах 153

 

У оба случаја на коверти је потребно навести следеће: За Јавни конкурс „Шетње кроз наслеђе“ за финансирање активности за подстицање нових тумачења културног наслеђа у 2019. години

Пријаве на јавни конкурс се достављају лично или препорученом поштом најкасније у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације (https://novisad2021.rs) и у средствима јавног информисања.

Рок за подношење пријаве и пратеће документације истиче 21.2.2019. године.

Осим наведеног, пријавни формулар (Образац 1) потребно је обавезно доставити и електронским путем на адресу konkurs@ns2021.rs најкасније до 21.2.2019. године до 15.00 часова.

Електронски образац доставља се у PDF формату, скениран, потписан и печатиран.

 

Подносилац пријаве може конкурисати са највише једним предлогом пројекта.

За сваки пројектни предлог, пријавни формулар (Образац 1) се подноси у 4 (четири) штампана примерка, а остала документација у 1 (једном ) примерку.

Конкурсна документација се не враћа.

 

Додатне информације

За сва питања и додатне информације можете се обратити запосленима у Фондацији путем електронске поште на адресу konkurs@ns2021.rs, закључно са 20.2.2019. године.

 

Прочитајте текст ЈАВНОГ КОНКУРСА „ШЕТЊЕ КРОЗ НАСЛЕЂЕ“ у целости.

 

Конкурсна документација

Пријавни формулар (Образац 1)

Изјава – Oбразац 2

Одлуку Управног одбора о расписивању јавног конкурса можете погледати овде.

Одлука о расподели средстaва у оквиру јавног конкурса „Шетње кроз наслеђе“.