Javni konkurs „Šetnje kroz nasleđe“

 

ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA PODSTICANJE NOVIH TUMAČENJA KULTURNOG NASLEĐA U 2019. GODINI

 

Javni konkurs se raspisuje u cilju podsticanja novih tumačenja kulturnog nasleđa Novog Sada i Zone 021 (opštine Sremski Karlovci, Beočin i Irig) i uključivanje građana u interpretaciju nasleđa. Konkurs predstavlja drugu fazu u realizaciji projekta iz Aplikacione knjige, pod nazivom „Šetnje kroz nasleđe”.

Sredstva za realizaciju ovog konkursa, obezbeđena su u budžetu Fondacije „Novi Sad 2021 ‒ Evropska prestonica kulture“ (u daljem tekstu: Fondacija) u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 dinara.

 

Cilj Konkursa

Osnovni cilj konkursa je podsticanje građana da se uključe u očuvanje kulturnog nasleđa kroz savremene načine interpretacije ličnih sećanja i doživljaja.

Prioritetni ciljevi ovog konkursa su:

  1. proširivanje razumevanja kulturnog nasleđa izvan zvaničnog istorijskog prikaza, i prepoznavanje, vrednovanje i tumačenje svakodnevnog života, intimnih istorija i lokalnih priča;
  2. podsticanje građana na predstavljanje priča iz lične vizure o zanimljivim mestima, likovima i događajima koji čine nezvaničnu istoriju grada Novog Sada i okoline;
  3. uključivanje što većeg broja građana u promišljanje kulture i načina života svog kraja, kroz pričanje ličnih priča i slušanje priča drugih;
  4. povećanje osetljivosti na kulturnu raznolikost koja postoji u Gradu Novom Sadu i Zoni 021.

 

Ovim konkursom se mogu finansirati projekti koji predstavljaju priče iz ličnog sećanja, ali i savremene prakse korišćenja nasleđa, u cilju prezentacije zanimljivih delova Novog Sada i opština Sremski Karlovci, Beočin i Irig. Projekti mogu biti predstavljeni kroz šetnju, performans, predstavu, izložbu, prikaz fotografija, događaj u sopstvenom prostoru i slične forme koji bliže određuju elemente priče.

Prilikom ocene projektnih ideja posebno će se vrednovati projekti koji uključuju više aktera ili više oblika umetnosti i stvaralaštva (fotografija, gluma, performans, ples i slično).

Sredstvima opredeljenim za realizaciju konkursa biće podržano ukupno 15 projekata, od kojih će 10 biti realizovano na teritoriji Grada Novog Sada i 5 na teritoriji Zone 021. Za svaki projekat opredeljena su bespovratna sredstva u iznosu do 120.000,00 dinara (bruto).

 

Ko može da konkuriše?

Inicijatori mogu biti sva zainteresovana fizička lica, koja žele da ispričaju svoju priču u skladu sa definisanim zahtevima konkursa.

Na konkursu, kao aplikanti, mogu učestvovati isključivo pravna lica koja su registrovana u APR-u, i imaju status udruženja, i to domaća udruženja fizičkih lica.

 

Period realizacije projekta

Aplikanti čiji projekti budu odabrani za finansiranje biće u obavezi da realizuju najmanje tri izvođenja („šetnje“) do kraja 2019. godine.

 

Kako konkurisati?

 

Individualne konsultacije

Za vreme trajanja javnog konkursa potencijalnim aplikantima biće omogućene individualne konsultacije sa edukatorima, sa kojima će aplikanti biti u mogućnosti da uobliče svoje projektne ideje.

Zainteresovani za konsultacije mogu dostaviti svoje kontakt podatke najkasnije do 5.2.2019 godine, slanjem imejla na adresu konkurs@ns2021.rs.

 

Prijava na konkurs podnosi se na prijavnom formularu (Obrazac 1).

Uz popunjen prijavni formular, učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi i sledeću prateću dokumentaciju:

  1. kopiju akta o registraciji pravnog lica kod nadležnog organa;
  2. biografiju lica zaduženog i imenovanog za realizaciju projekta – projektnog menadžera;
  3. izjavu podnosioca predloga projekta da za istu vrstu troška u okviru aktivnosti navedenih u projektnom predlogu nisu dobijena podsticajna sredstva iz drugih izvora finansiranja (gradski, pokrajinski, republički i/ili EU fondovi) (Obrazac 2).

Prijavni formular za Javni konkurs (Obrazac 1) sa pratećom dokumentacijom podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije, Katolička porta 5, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad 2021 ‒ Evropska prestonica kulture“

Katolička porta 5

21101 Novi Sad

Poštanski fah 153

 

U oba slučaja na koverti je potrebno navesti sledeće: Za Javni konkurs „Šetnje kroz nasleđe“ za finansiranje aktivnosti za podsticanje novih tumačenja kulturnog nasleđa u 2019. godini

Prijave na javni konkurs se dostavljaju lično ili preporučenom poštom najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Fondacije (https://novisad2021.rs) i u sredstvima javnog informisanja.

Rok za podnošenje prijave i prateće dokumentacije ističe 21.2.2019. godine.

Osim navedenog, prijavni formular (Obrazac 1) potrebno je obavezno dostaviti i elektronskim putem na adresu konkurs@ns2021.rs najkasnije do 21.2.2019. godine do 15.00 časova.

Elektronski obrazac dostavlja se u PDF formatu, skeniran, potpisan i pečatiran.

 

Podnosilac prijave može konkurisati sa najviše jednim predlogom projekta.

Za svaki projektni predlog, prijavni formular (Obrazac 1) se podnosi u 4 (četiri) štampana primerka, a ostala dokumentacija u 1 (jednom ) primerku.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja i dodatne informacije možete se obratiti zaposlenima u Fondaciji putem elektronske pošte na adresu konkurs@ns2021.rs, zaključno sa 20.2.2019. godine.

 

Pročitajte tekst JAVNOG KONKURSA „ŠETNJE KROZ NASLEĐE“ u celosti.

 

Konkursna dokumentacija

Prijavni formular (Obrazac 1)

Izjava – Obrazac 2

Odluku Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa možete pogledati ovde.

Odluka o raspodeli sredstava u okviru javnog konkursa „Šetnje kroz nasleđe“.