Јавни конкурс „ПУБЛИКА У ФОКУСУ“

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РАЗВОЈ ПУБЛИКЕ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У 2018. ГОДИНИ 

 

Програм „Публика у фокусу“, који представља прву фазу реализације пројектне платформе из Апликационе књиге „Изван зоне комфора“, има за циљ да оснажи и подржи институције културе у Новом Саду и у њиховом континуираном раду на развоју културних навика, потреба и компетенција грађана Новог Сада.  

Јавни конкурс се расписује у циљу јачања капацитета јавних установа културе са седиштем на територији града Новог Сада и општина Сремски Карловци, Беочин и Ириг. 

Јавни конкурс подразумева пружање финансијске подршке реализацији пројеката за развој публике, односно учешћа грађана и грађанки у јавном културном животу. 

Опредељена средства Фондације за овај конкурс износе 20.000.000,00 динара.

Приоритетни циљеви програма су:

1. унапређење учешћа грађана у јавном културном животу и то кроз повећање броја посетилаца у јавним установама културе и стварање разнолике публике, као и кроз унапређење учесталости и квалитета посета;

2. стварање приступачнијих програма јавних установа културе у Новом Саду, посебно за локалну публику, која ретко посећује ове установе;

3. унапређење сарадње међу установама културе, као и између установа културе и удружења грађана, невладиних организација, медија, образовних установа и грађана ради подстицања квалитета и приступачности програма за различите друштвене групације. 

Како конкурисати?

Пријавa на конкурс подноси се на Пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети са интернет странице Фондације (даље у тексту).
Уз попуњен Пријавни формулар, учесник на јавном конкурсу је у обавези да достави и следећу пратећу документацију:
1. копију акта о регистрацији установе културе код надлежног органа;

2. биoгрaфиjу лица зaдужeног зa реализацију прojeкта – менаџера пројекта;

3. изјаву (Образац 2) дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом доказују да за исту врсту трошка у оквиру пројектних активности наведених у предлогу пројекта по овом конкурсу нису добијена средства из других извора финансирања (буџет града/општине, буџет Аутономне Покрајине Војводине, буџет Републике Србије или ЕУ фондови).

Пријавни формулар (Образац 1) са пратећом документацијом подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације „Нови Сад 2021“ (Католичка порта 5/ I, Нови Сад) или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
Католичка порта 5
21101 Нови Сад
Поштански фах 153

У оба случаја на затвореној коверти је потребно навести следеће:

За јавни конкурс „ПУБЛИКА У ФОКУСУ“ – За суфинансирање пројеката за развој публике у установама културе у 2018. години

Електронска пријава – Пријавни формулар (Образац 1) потребно је обавезно доставити и електронским путем на адресу konkurs@ns2021.rs.

Рок за подношење пријава и у штампаном и у електорнском облику је 2. април 2018. године до 15.00 часова.   

 

За све додатне информације можете се обратити запосленима у Фондацији „Нови Сад 2021“ путем eлектронске поште на адресу konkurs@ns2021.rs. 

Конкурсна документација:

  1. Позив јавног конкурса и сви детаљи пријаве
  2. Пријавни формулар (Образац 1) – попуњава подносилац 
  3. Изјава (Образац 2) – попуњава подносилац
  4. Програмске смернице за писање предлога пројекта

Одлуку Управног одбора о расписивању јавног конкурса можете преузети овде.

Одлуку Управног одбора о образовању конкурсне комисије можете преузети овде.

Одлука о измени одлуке о расподели средстава јавног конкурса „Публика у фокусу“.

Одлука о расподели средстава за јавни конкурс „Публика у фокусу“ за суфинансирање пројеката за развој публике у институцијама културе у 2018. години