Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области издаваштва и преводилаштва за 2021. годину

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса јесте издавачка и преводилачка делатност на територији Новог Сада и Зоне 021, са посебним нагласком на издања (књиге, часописе и друге публикације). Пројекти са којима се аплицира на конкурс морају бити у складу са програмским концептом и уметничком визијом За нове мостове који је развила Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”.

 

Циљ јавног конкурса је обогаћивање књижевних програма који ће бити реализовани током 2021. године, као и јачање књижевне сцене, и обезбеђивање публикација новосадских аутора у преводу, у двојезичним и антологијским издањима, који ће служити за промотивне сврхе Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ током 2021. године.

 

Апликанти могу конкурисати за суфинансирање:

– ауторских права за књиге и часописе,

– трошкова припреме (дизајн, откуп ауторских права за илустративни материјал, трошкова оригиналних текстова, превода и слично), и

– трошкова штампе (књига, часописа, буклета, пратећег и промотивног материјала)

 

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” (у даљем тексту: Фондација) у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

Износ појединачног гранта по апликанту износи максимално до 700.000,00 динара.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

На конкурсу могу учествовати: научно – образовне установе и установе културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе, односно правна лица која обезбеђују средства за обављање послова и остваривање циљева из наведених извора, као и друга правна лица регистрованa за обављање делатности из области културе и издаваштва, са  седиштем у Новом Саду и тзв. „Зони 021”.

 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Установе културе и научно-образовне установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе, односно правна лица која обезбеђују средства за обављање послова и остваривање циљева из наведених извора, биће суфинансиране максимално до 50% од укупне вредности буџета пројекта. Апликанти су у обавези да обезбеде део средстава и из других извора и/или из властитих средстава у минималном износу од 50% финансијског учешћа.

Правна лица са седиштем на територији Новог Сада и Зоне 021 регистрована код надлежног органа и сва удружења и други правни субјекти регистровани за обављање делатности из области културе и издаваштва биће суфинансирани у износу до максимално 85% од укупне вредности буџета пројекта. Апликанти програма су обавезни да обезбеде минимум 15% финансијских средстава из других извора и/или из властитих средстава.

Апликанту може бити додељен и мањи износ од затраженог, у зависности од броја остварених бодова и валоризације предлога пројекта.

У случају одобрења суфинансирања, корисник средстава дужан је да уступи 10% тиража Фондацији ради програмских активности, отвори страницу издања на друштвеној мрежи (Фејсбук или Инстаграм), те да организује најмање 1 физичку промоцију издања током 2021. године (у договору са програмским тимом Фондације, у вези са тачним датуомом промоције).

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Образац 1 – Пријавни формулар 

Образац 2 – Финансијски план реализације 

Образац 3 – Изјава о прихватању услова јавног конкурса

Образац 4 – Изјава о партнерству 

Одлуку Управног одбора о расписивању јавног конкурса можете преузети овде

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1, Образац 2).

Пријаве на јавни конкурс се достављају лично или препорученом поштом на адресу: Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културеˮ, Трг слободе 3, 21101 Нови Сад, Поштански фах 153, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

Рок за подношење пријаве и пратеће документације истиче 5. 4. 2020. године.

Апликант може доставити највише 3 предлога пројекта.

 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Комисија ће извршити оцену и сачинити коначну ранг листу о благовременим и потпуним пријавама, на основу утврђених критеријума (доступних у пуном тексту конкурса). Пријаве ће бити вредноване оценом од 0 до 100 поена. Најбоље пласиране пријаве биће подржане у складу са дефинисаним критеријумима за доделу средстава, до њиховог коначног утрошка. 

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страни Нови Сад 2021.

Одлука је коначна.