Javni konkurs „Dunavsko more” i „Tvrđava mira”

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U CILJU DOPUNE ZVANIČNOG PROGRAMA „NOVI SAD 2021 – EVROPSKA PRESTONICA KULTURE”

 

I PREDMET KONKURSA

Grad Novi Sad je u završnoj fazi pripreme glavnog programa projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”. Ovaj konkurs raspisan je u cilju dopune zvaničnog programa definisanog Aplikacionom knjigom i usmeren je ka sufinansiranju programa koji će biti realizovani u godini titule (2022) na teritoriji Grada Novog Sada i „Zone 021” (Opštine Sremski Karlovci, Beočin i Irig). Projekti sa kojima se aplicira na konkurs moraju u osnovi biti javni, kulturni i umetnički programi, koji su u skladu sa programskim konceptom i umetničkom vizijom „Za nove mostove” koji je razvila Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”. Aplikanti su u obavezi da se, poštujući programski koncept, opredele za jednu od dve ponuđene tematske celine, takozvane programske lukove – „Dunavsko more” ili „Tvrđava mira”. 

Radi uspostavljanja jedinstvene kulturne i programske politike na teritoriji Grada Novog Sada, sufinansiranje mogu ostvariti projekti posebno oblikovani za program Evropske prestonice kulture, kao što su predstavljanja novih umetničkih produkcija ili radova, novih i unapređenih programa, aktivnosti i slično, iz oblasti kulture i umetnosti. 

Moguće je prijaviti i programe unutar postojećih projekata, manifestacija i festivala, ali isključivo ako su oni konceptualno i programski jasno izdvojeni iz uobičajenog programa, odnosno ako je jasno da se radi o unapređenom, inovativnom i/ili specijalnom i dodatnom programu projekta (shodno programskom narativu „Za nove mostove” i smernicama za razvoj i selekciju projektnih predloga, kao i narativima programskih lukova „Dunavsko more” ili „Tvrđave mira”). 

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije u ukupnom iznosu do 105.000.000,00 dinara (slovima: stopetmilionadinara i 00/100). 

Projekti/programi sa kojima se aplicira na konkurs mogu biti iz sledećih oblasti umetnosti i kulture i to:  

 1. književnost (književni događaji – aktivnosti usmerene na popularizaciju knjige i čitanja, kao i razvoj književne publike);
 2. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 3. likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura;
 4. pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 5. umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 6. manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
 7. digitalno stvaralaštvo i multimedija;
 8. ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i slično).
 9. savremena interpretacija, animacija i predstavljanje kulturnog i prirodnog nasleđa; 
 10. naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi (umetnost, društvene nauke, kulturno i prirodno nasleđe);
 11. kreativne industrije.

Očekivani oblici aktivnosti: 

Programi u neuobičajenim i javnim prostorima (intervencije vezane za specifičnost prostora u kom se izvode eng. „Site specific”, izvođački programi, koncerti, akcije, audio-video programi, književni događaji i drugo); inostrana gostovanja i predstavljanja autora; međunarodni festivali i manifestacije; tematske izložbe, instalacije; tematske manifestacije; predstavljanje novih scenskih dela nastalih kroz koprodukcije na međunarodnom ili nacionalnom nivou; svi oblici javnih događanja koji u savremenoj umetničkoj interpretaciji u različitim oblicima stvaralaštva na inovativan način predstavljaju kulturnu baštinu (pokretna i nepokretna baština) i slično.  

Očekivane vrste izraza:  

Klasična muzika, popularna muzika (rok, pop, džez, elektronska muzika i drugi žanrovi),  filmski program, književni događaji, baština u savremenoj interpretaciji, fotografija, (novi) mediji i tehnologije, dizajn, ulična umetnost (eng. Street art), novi cirkus i ulični teatar, scensko izvođenje savremenog dramskog teksta, savremeni ples, vizuelne umetnosti i slično.  

OPŠTE PROGRAMSKE ODREDNICE POZIVA: 

Programski narativ Fondacije „Novi Sad 2021” proizilazi iz slogana „Za nove mostove”. Ovaj slogan predstavlja ideju izgradnje novih mostova saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope. Realizacijom projekta Evropske prestonice kulture i vrednostima koje on promoviše kroz programe, direktno doprinosimo procesu evropskih integracija Srbije. Takođe, specifičan kontekst titule, koji utiče na programsku koncepciju, jeste činjenica da je Novi Sad prvi grad koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. 

Umetnički koncept projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” baziran je na osnovnim vrednostima Evropske unije, kao što su ljudska prava, multikulturalnost, interkulturni dijalog, zaštita životne sredine, kultura mira, društvena inkluzija. Ove vrednosti promovišu ideju otvorenog demokratskog društva baziranog na savremenom humanizmu. Povezujući ih sa istorijom, kulturom i identitetom Novog Sada definisali smo četiri programska mosta, a neke od njih smo simbolički nazvali po postojećim novosadskim mostovima, odnosno prema vrednostima koje grad želi da ojača i dodatno razvije u kontekstu evrointegracija. To su mostovi: „Sloboda”, „Duga”, „Nada” i „Ljubav”. 

Svaki od tih simboličkih programskih mostova podeljen je na specifične tematske celine, takozvane programske lukove – „Doček”, „Druga Evropa”, „Seobe”, „Tvrđava mira”, „Budućnost Evrope”, „Heroine”, „Dunavsko more”, „Kaleidoskop kulture”. Ovi lukovi će u godini titule biti prezentovani u određenim unapred definisanim vremenskim intervalima kroz realizaciju projekata iz Aplikacione knjige. Taj program želimo da dopunimo i dodatno obogatimo novim projektima odabranim na ovom Konkursu uvezujući ih sa već postojećim projektima iz Aplikacione knjige u programske klastere – manje tematske celine u okviru programskih lukova „Dunavsko more” ili „Tvrđava mira”.

OPŠTI PRINCIPI RAZVOJA PROGRAMA EVROPSKE PRESTONICE KULTURE

 • Unapređenje

Programi/aktivnosti koji/koje se realizuju u okviru projekta „Novi Sad 2021” treba da budu novi i/ili unapređeni, pripremani za potrebe 2022. godine, a ranije nerealizovani i neizvođeni;

 1. Projekti treba da budu inovativni u pogledu korišćenja novih metoda rada i uključivanja različite i/ili nove publike;
 2. Projekti mogu da podrazumevaju nove umetničke pristupe u procesu stvaralaštva;
 3. Inovacije mogu da podrazumevaju korišćenje novih tehnologija;
 4. Preporučuje se interdisciplinaran umetnički pristup u procesu razvoja projektnih ideja.

 

 • Evropska dimenzija

Evropska dimenzija jedan je od suštinskih principa projekta „Novi Sad 2021” i projekta Evropske prestonice kulture uopšte. Na ovaj način dolazimo do odgovora zašto je Novi Sad evropska, a ne regionalna ili nacionalna prestonica kulture i kako ostvaruje benefite od saradnje sa evropskom kulturnom scenom.

Strategija projekta „Novi Sad 2021” za razvoj evropske dimenzije kulturne scene počiva na sledećim stavkama:

 1. Unapređenje rada lokalne scene kroz povezivanje i razmenu sa evropskim partnerskim organizacijama i učešće u realizaciji međunarodnih kulturnih projekata i koprodukcija. Rad na razvoju novih partnerstava sa mrežama i organizacijama širom Evrope u cilju razvoja programa međunarodne kulturne saradnje i razmene u Novom Sadu.
 2. Podsticanje razvoja inicijativa i vrednosti Evropske unije. Obrada tema relevantnih i aktuelnih na evropskom nivou; obeležavanje evropskih praznika i događaja značajnih za istoriju i kulturu Evrope; primena principa evropskih kulturnih politika u Novom Sadu; predstavljanje Novog Sada u evropskim okvirima i priključivanje evropskim inicijativama; podrška procesu evropskih integracija Srbije; promocija evropskih programa kulturne saradnje i prilika za partnerstvo; i drugo.
 • Razvoj publike

Cilj podizanja kapaciteta u ovom domenu treba da rezultira raznovrsnijom ponudom kulturnih sadržaja i većom posetom publike i nakon realizacije Evropske prestonice kulture.

S tim u vezi, programi Fondacije „Novi Sad 2021” podržavaju sledeće tipove projekata razvoja publike:

 1. Projekti koji doprinose većoj posećenosti kulturnih sadržaja u gradu Novom Sadu;
 2. Projekti u čijem kreiranju i realizaciji aktivno učešće ima publika, kroz takozvane zajedničke akcije koje omogućavaju građanima, profesionalcima i stručnoj javnosti učešće u procesima programiranja ili donošenja odluka;
 3. Projekti u okviru kojih se podstiče interkulturni dijalog i razvoj interkulturnih veština građana;
 4. Projekti koji unapređuju pedagoške, edukativne i animatorske programe;
 5. Decentralizovani sadržaji i projekti koji se održavaju na inovativnim lokacijama, otvorenim prostorima;
 6. Projekti u okviru kojih se postojeći sadržaji (izložbe, repertoari, festivalski programi, bibliotečki i arhivski fondovi i slično) promišljaju i oblikuju iz ugla određenih društvenih grupa;
 7. Animatorske aktivnosti, koje čine organizaciju, odnosno program, pristupačnim;
 8. Korišćenje novih digitalnih alata i novih medija u umetničkom izrazu ili interpretaciji nasleđa;
 9. Korišćenje savremenih alata u okviru marketinških aktivnosti.
 • Održivost
 1. Finansijska održivost projekta:
 • Korišćenje različitih izvora finansiranja. Fondacija „Novi Sad 2021” podržava projekte po principu sufinansiranja kako bi se stimulisali akteri na sceni da obezbede dugoročnu stabilnost projekta finansirajući se iz više izvora;
 • Planiranje finansiranja tzv. follow-up aktivnosti, što podrazumeva iznalaženje izvora prihoda za operativne troškove i troškove održavanja projekta, u periodu nakon godine titule Evropske prestonice kulture;
 1. Institucionalna održivost – pitanje se odnosi na podršku institucionalnih aktera projektnim rezultatima, programima i/ili aktivnostima kroz institucionalno finansiranje, marketing, prostornu i/ili tehničku podršku, okupljanje u klastere itd. i treba da pruži odgovor da li će se saradnja među partnerima nastaviti.
 2. Održivost na nivou promovisanja javnih i drugih politika: gde je moguće, korisnik bi trebalo da opiše uticaj projekta na tzv. policy dimenziju – poboljšana stručna praksa, zakonodavstvo (dakle zagovaračka dimenzija), nove metode rada i slično.

PROGRAMSKI LUK DUNAVSKO MORE 

Vreme: od 15. jula do 31. avgusta 2022. godine. 

Napomena: Projektne aktivnosti koje su od suštinskog značaja za projekat treba da budu realizovane u navedenom periodu. Pripremne, izveštajne i druge prateće aktivnosti mogu biti izvedene izvan ovog perioda.

Misija: Osnovni cilj programskog luka je preispitivanje odnosa čoveka prema prirodi i zaštiti životne sredine u specifičnom kontekstu ograničene socijalne interakcije i međuljudskih odnosa izazvanih pandemijskom krizom kroz metaforu Dunava, kao najveće, ali i najzagađenije evropske reke. 

Koncept: U okviru programskog luka Dunavsko more se razvijaju kulturni i umetnički sadržaji koji otkrivaju i (pre)ispituju Dunav, njegovo priobalje, ade, mala i skrivena dunavska mestašca i zaseoke, ali i kulturno nasleđe zemalja kroz koji Dunav prolazi. Dunav se tako umetnički promišlja i (re)pozicionira kao simbol Novog Sada koji zbog svoje privrženosti Novosađani nazivaju „svojim morem”, ali i kao metafora Evropske raznolikosti, imajući u vidu da protiče kroz 10 evropskih zemalja. 

Klasteri: Programski luk Dunavsko more se realizuje kroz pet programskih klastera.

 • Pristaništa – kroz umetničke performanse, instalacije i druge forme istražujemo male gradove i zaseoke na Dunavu i u Zoni 021 prikazujući bogatstvo kulturnog nasleđa dunavskog toka u našoj zemlji. Cilj je da se manja naseljena mesta uključe u projekat Novi Sad 2021 i tako podstakne njihov kulturno-umetnički razvoj.
 • Svetionik– ovaj klaster razvija umetničke sadržaje koji se odvijaju na samoj reci, na brodovima, baržama, mostovima i priobalju, kao i na samom toku Dunava. Jedan od ciljeva je da se razvija život na reci, ali i da se kulturni sadržaji u pristaništima i obalama Dunava i na adama iz prethodnih klastera povezuju rečnom plovidbom. 
 • Dunavski valovi – se kao programska celina bavi pitanjem tradicionalnog, umetničkog i gastronomskog nasleđa Novog Sada, Vojvodine i celokupnog Dunavskog regiona.
 • Plaža– kroz seriju umetničkih i ekoloških intervencija u javnom prostoru u gradu i na novosadskim obalama i malim ostrvima na Dunavu podstiče aktivno uključivanje građana u socijalna i umetnička promišljanja, ali i na akciju u kontekstu zaštite Dunava i životne sredine od zagađenja i aktivniji pristup povodom ekološki značajnih tema. 

Ključne teme: Kulturno nasleđe Podunavskog regiona, ekološke i gastronomske teme, raznovrsnost i bogatstvo života na reci i priobalju.

Prioritetne vrste izraza za programski luk Dunavsko more: aktivizam, vizuelne, muzičke, izvođačke, cirkuske, govorne i primenjene umetnosti.

PROGRAMSKI LUK TVRĐAVA MIRA 

Vreme: Od 15. juna do 15. jula 2022. godine. 

Napomena: Projektne aktivnosti koje su od suštinskog značaja za projekat treba da budu realizovane u navedenom periodu. Pripremne, izveštajne i druge prateće aktivnosti mogu biti izvedene izvan ovog perioda.

Misija: Kritičko promišljanje uzroka i posledica ratnih sukoba i istraživanje kulture mira i zajedništva kroz društveno-angažovanu umetnost i teoriju.

Koncept: Evropska unija nastala je na ruševinama Evrope nakon Drugog svetskog rata, kao mirovni projekat koji se zalaže za politiku sprečavanja oružanih sukoba, a kako se ne bi ponovile strahote evropskih ratova. Sa druge strane, u Srbiji i takozvanom regionu Zapadnog Balkana još uvek se osećaju posledice nedavnih ratnih sukoba i nerazrešenih konflikata. Projektima u okviru ove platforme istražujemo raznovrsne koncepte kulture mira i zajedništva.

U okviru ove programske celine podstičemo projekte koji promovišu i istražuju kulturu mira i zajedništva, projekte koji se na angažovan i kritički način bave uzrocima i posledicama rata kroz umetnost i humanistiku, kao i koji na inovativan i kreativan način tematizuju tranzicionu pravdu, suočavanje sa prošlošću i obeležavanje sećanja na žrtve ratnih sukoba u regionu Zapadnog Balkana, Evropi i svetu. Takođe su dobrodošli programi koji promovišu antifašističke ideje, programi koji omogućavaju da se o konfliktima i postkonfliktnim društvima razgovara kroz prizmu običnih građana, studenata i stručnjaka, programi koji tematizuju iskustva evropskih i vanevropskih država u rešavanju konflikata unutar svojih granica i/ili konflikata sa susednim državama.

Klasteri: Programi ovog programskog luka se razvijaju kroz dva programska klastera, odnosno, dve velike programske podceline.

 • Ratni rekvijem – Ratni rekvijem je čuvena kompozicija Bendžamina Britna posvećena žrtvama Prvog svetskog rata. U okviru ovog klastera predstavićemo raznovrsne pristupe kritike ratnih sukoba, suočavanja sa prošlošću i obeležavanja sećanja na žrtve ratnih sukoba.
 • Eutopija – Etimologija ove reči na grčkom znači „dobro mesto” i slična je reči utopija koja znači „ne-mesto”. U okviru ovog klastera predstavićemo projekte koji istražuju različite koncepte kulture mira i zajedništva.

Ključne teme: Mir, kultura mira, zajedništvo, utopija, rat.

Prioritetne vrste izraza za programski luk Tvrđava mira: humanistika, izvođačka i vizuelna umetnost (naročito filmski program i fotografija), arheologija i muzika.

 

II CILJ KONKURSA

Cilj konkursa je dopuna/obogaćivanje kulturnog i umetničkog programa u okviru Projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” koji će biti realizovan u godini titule (2022), kao i podsticanje uključivanja lokalne i nacionalne scene u kulturni projekat od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Predloženi projekti moraju biti realizovani na teritoriji Grada Novog Sada i „Zone 021” (opštine Irig, Beočin i Sremski Karlovci). U izuzetnim slučajevima finalni program može biti realizovan i u drugim mestima.

Glavni programi i aktivnosti u okviru projekta moraju biti vidljivi i realizovani 2022. godine, u skladu sa definisanim rokovima navedenim po programskim lukovima, dok neke od pripremnih aktivnosti projekta mogu biti započete u 2021. godini.

 

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Na konkursu mogu učestvovati: ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica koja obezbeđuju sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje ciljeva iz navedenih izvora, kao i pravna lica, udruženja i drugi pravni subjekti sa sedištem na teritoriji Republike Srbije registrovani za obavljanje delatnosti iz oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, druge nevladine organizacije iz oblasti kulture, kao i za obavljanje naučno-obrazovne delatnosti.

 

IV SUFINANSIRANJE PROJEKATA

U budžetskoj konstrukciji projekta aplikant je u obavezi da predstavi ukupnu finansijsku konstrukciju po svim izvorima, a ne samo dela koji se odnosi na sufinasiranje od strane Fondacije.     

Aplikantu može biti dodeljen i manji iznos od zatraženog, u zavisnosti od broja ostvarenih bodova i procene izvodljivosti programa. U navedenom slučaju, a pre potpisivanja ugovora, od aplikanta će se zatražiti saglasnost za revidirani proračun programa (budžet i projektne aktivnosti), u skladu s predloženim umanjenim iznosom.

Za iznose do 1.500.000,00 RSD po projektu, sredstva opredeljena odlukom o izboru korisnika sredstava će biti isplaćena u dve tranše. Opredeljeni iznosi preko 1.500.000,00 RSD po projektu, biće isplaćeni u dve ili više tranši, dok će dinamika biti definisana za svaki projekat pojedinačno ugovorom o sufinansiranju.

Tokom realizacije projekta odobrenog za sufinansiranje realokacija sredstava među odobrenim kategorijama troškova bez posebnog zahteva i odobrenja Fondacija može se vršiti najviše do 5% od ukupne vrednosti budžetske stavke na koji se dodaje iznos, poštujući pri tom iznos ukupno opredeljenih sredstava po konkursu za navedeni projekat. Za sve eventualne promene veće od 5% vrednosti po kategoriji troškova neophodno je tražiti i dobiti prethodno odobrenje Fondacije.

 

V PRIHVATLJIVE I NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Oblasti / aktivnosti / projekti koje neće biti podržane ovim javnim konkursom u okviru programskih lukova: 

 • Izdavaštvo i prevodilaštvo;
 • Uređenje javnih površina;
 • Trajne skulpture u javnom prostoru;
 • Predprodukcija, produkcija i postprodukcija filma

Neprihvatljivi troškovi: 

 • troškovi konverzije valuta, gubici na kursnim razlikama i drugi čisto finansijski troškovi;
 • operativni troškovi, bankarske provizije i kamate;
 • kupovina opreme;
 • režijski troškovi ‒ troškovi zakupa prostora, troškovi mobilne i fiksne telefonije, interneta, električne energije i sl. (osim u izuzetnim slučajevima kada se odnose isključivo za potrebe realizacije projekta i za šta postoje nepobitni dokazi, o čemu će komisija posebno odlučivati);
 • carine i uvozne dažbine,
 • donacije;
 • kamate na pozajmice i kredite;
 • porezi na imovinu ili dohodak građana;
 • iznosi plaćenih kazni, finansijski penali i troškovi sudskih parnica;
 • PDV (odnosi se na obveznike PDV-a i njihovu mesečnu/kvartalnu obavezu plaćanja poreza po poreskoj prijavi);
 • nagrade;
 • kotizacije;
 • troškovi reprezentacije (Smatraju se troškovi učinjeni prilikom radnih i poslovnih sastanaka, troškovi učinjeni prilikom obeležavanja jubileja i drugo, troškovi ugostiteljskih usluga koji su u neposrednoj vezi sa izvršenjem određenog službenog posla u zemlji i inostranstvu i ostali troškovi reprezentacije koji nisu navedeni, a koji su učinjeni u drugim sličnim slučajevima kada se predstavlja delokrug rada organizacije, a nije u direktnoj vezi sa realizacijom konkretnih projektnih aktivnosti);
 • nabavka kancelarijskog materijala
 • knjigovodstvene usluge.

Napomena: Lice zaposleno kod Aplikanta može biti dodatno angažovano na realizaciji predmetnog projekta i troškovi na ime prekovremenih radih sati i stimulacije smatraju se opravdanim.

 

VI DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Prijava se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1, Obrazac 2), koji se može preuzeti sa internet stranice Fondacije (www.novisad2021.rs) u delu: Javni pozivi. 

Prijavni formular (Obrazac 1, Obrazac 2) dostavlja se u 3 originalna primerka, ostala dokumentacija u jednom primerku.  

Učesnik Konkursa treba da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 1. Kopija rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika kod nadležnog organa;
 2. Izvod iz statuta ili osnivačkog akta kojim se dokazuju ciljevi osnivanja i delatnost pravnog lica;
 3. Kopija obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje;
 4. Obrazac 3 – Izjava o partnerstvu;
 5. Obrazac 4 – Overena izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava.

Kompletna dokumentacija u definisanom broju primeraka podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelarije Fondacije, na adresu: Trg slobode 3, Novi Sad, svakog radnog dana do 16:00 časova ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: 

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kultureˮ 

Trg slobode 3 

21101 Novi Sad 

Poštanski fah 153. 

U oba slučaja na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu:  Za Javni konkurs za sufinansiranje projekata u okviru programskih lukova „Dunavsko more” i „Tvrđava mira” u cilju dopune programa u okviru programa projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”. 

Prijave na javni konkurs se dostavljaju lično najkasnije do 16:00 časova 1. 2. 2021. godine, odnosno preporučenom poštom upućenom do 23:59 časova istog dana.

Konkursna dokumentacija se ne vraća. 

Osim navedenog, prijavni formular (Obrazac 1, Obrazac 2) potrebno je obavezno dostaviti i elektronskim putem slanjem imejla na adresu konkurs@ns2021.rs najkasnije do 1. 2. 2021. godine do 23:59 časova 

Maksimalan broj prijava po aplikantu:

Aplikant može dostaviti najviše 1 predlog projekta po ovom konkursu.

Partneri aplikanta na projektu mogu biti pravna lica sa sedištem u zemlji i/ili inostranstvu. Inostrani partneri se dodatno vrednuju, u okviru kriterijuma „evropska dimenzija”.

 

VII KRITERIJUMI ZA ODABIR I OCENA PREDLOGA PROJEKTA

Prilikom pisanja predloga projekta potrebno je voditi računa o sledećim aspektima koji će biti vrednovani prilikom ocene predloga projekta: 

I 

 1. PROCENA FORMALNIH USLOVA
 • Prijava je potpuna, razumljiva, podneta na propisanom obrascu u skladu sa propozicijama konkursa i potpisana od strane ovlašćenog lica.  

II 

 1. RELEVANTNOST PROGRAMA 
 • Usklađenost tema i ciljeva predloženog projekta sa programskim konceptom i umetničkom vizijom Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropske prestonice kulture” Za nove mostove i smernicama za razvoj i selekciju projektnih predloga, kao i narativima programskih lukova „Dunavsko more” ili „Tvrđava mira”; 
 • Usklađenost sa Strategijom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016–2026. godine; 
 • Uloga, nivo uključenosti i udeo u programu umetnika i stručnjaka iz inostranstva, s područja Evrope, koji kao partneri učestvuju u programu, odnosno realizaciji projekta;  
 • Nivo na kojem program tematski i sadržajno doprinosi promovisanju interkulturnog dijaloga, raznolikosti evropskih kultura, baštine i istorije, evropskih integracija i aktualnih evropskih tema. 
 1. KVALITET PROGRAMA  
 • Inovativnost i originalnost pristupa;  
 • Kvalitet projektnih aktivnosti i usklađenost aktivnosti sa ciljevima projekta; 
 • Realan, precizan i efikasan finansijski plan i struktura budžeta projekta; 
 • Uključenost manje zastupljenih i marginalizovanih društvenih grupa.  
 1. ORGANIZACIONI I STRUČNI KAPACITETI PREDLAGAČA  
 • Organizacioni i stručni kapaciteti predlagača za implementaciju projekta; 
 • Kompetentnost realizatora projekta, odnosno reference glavnih umetnika / izvođača i/ili autorskog tima; 
 • Kvalitet partnerstva; 
 • Izvodljivost programa; 
 • Mogućnost realizacije programa u alternativnom formatu u slučaju nepovoljnih okolnosti izazvanih pandemijom virusa Kovid 19 ili drugim faktorima.
 1. VIDLJIVOST I UTICAJ PROJEKTA 
 • Uticaj projekta na širu publiku osim one koja direktno učestvuje u aktivnostima; 
 • Atraktivnost i dostupnost programa za inostrane posetioce; 
 • Korišćenje inovativnih kanala za e-participaciju, poput društvenih mreža i savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija; 
 • Plan promocije i vidljivosti projekta; 
 • Plan distribucije i upotrebe rezultata projekta i nakon realizacije; 
 • Održivost programa nakon realizacije Evropske prestonice kulture. 

 

VIII POSTUPAK ODLUČIVANJA O JAVNOM KONKURSU

Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane prijave neće biti razmatrane.

Neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave upućene na način koji je u suprotnosti sa  propozicijama ovog konkursa) biće odbačene. 

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang listu o blagovremenim i potpunim prijavama, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 100 poena. Najbolje plasirane prijave biće podržane u skladu sa definisanim kriterijumima za dodelu sredstava, a do njihovog konačnog utroška.   

Odluka o izboru korisnika sredstva biće doneta najkasnije u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet strani Fondacije (www.novisad2021.rs). 

Odluka je konačna. 

Dodatne informacije: 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti slanjem imejla na adresu: konkurs@ns2021.rs, najkasnije do 25. 1. 2021. godine. Na pitanja postavljena nakon navedenog roka neće se odgovarati.

 

Odluka o izmeni odluke o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata u okviru programskih lukova – Dunavsko more i Tvrđava mira

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata u okviru programskih lukova – Dunavsko more i Tvrđava mira

Obrazac 1 – Prijavni formular

Obrazac 2 – Budžet projekta

Obrazac 3 – Izjava o partnerstvu

Obrazac 4 – Izjava o prihvatanju obaveza korisnika sredstava

Uputstvo za budžetiranje i izveštavanje

Odluka o raspodeli sredstava – Tvrđava mira i Dunavsko more