Youth Creative Polis – Prve odluke Saveta za razvoj

Objavljeno u kategoriji: Vesti

 Na prvom sastanku Saveta za razvoj Youth Creative polis-a doneto je niz inicijalnih odluka i zaključaka koje je usvojila Radna grupa za kapitalne i infrastrukturne projekte.

Formiran na osnovu odluke Upravnog odbora Fondacije „Novi Sad 2021’’, Savet je usledio kao rezultat javnih debata stručne i najšire javnosti, a sa kojima se saglasio gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević, potvrdivši ih 12. septembra ove godine, kroz pet tačaka razvoja budućeg Youth creative polis-a.

Savet za razvoj Youth creative polis-a, koji čine: predstavnici Fondacije „Novi Sad 2021“, i OPENS-a, predstavnik umetničke produkcije i predstavnik zanatlija iz Kineske četvrti, kao i predstavnici Gradske uprave za kulturu, Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, Gradske uprave za komunalne poslove i Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove, usvojio je sledeće zaključke:

  1. Potvrđeno je da, na osnovu provere zemljišnih knjiga u Katastru i Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, nema ni osnova ni zahteva za restitucijom na parcelama na kojima se radi obnova i izgradnja Youth Creative Polis-a.
  2. Počinje se sa uvođenjem, do sada nepostojeće, komunalne infrastrukture (prema trasi na priloženoj skici). Na osnovu toga, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije potpisala je ugovor za projektovanje vodovoda, kanalizacije i pratećih objekata (crpnih stanica), kao i ugovore za javno osvetljenje i parterno uređenje, sa najpovoljnijim izvođačima radova, a Gradska uprava za imovinu sprovela je postupak javne nabavke čiji su predmet radovi na privođenju nameni na adresi budućeg YCP. Na osnovu svega navedenog, očekuje se početak realizacije radova na privođenju nameni već početkom 2018. godine.
  3. Savet za YCP dao je smernice o imenovanju koordinatora projektovanja i realizacije poslova, a u cilju što bolje sinhronizacije radova svih JP i JKP. Radna grupa za kapitalne i infrastrukturne projekte saglasila se sa tim i donela zaključak o imenovanju člana koga će delegirati Uprava za građevinsko zemljište i investicije.
  4. Određeni su i prvi kriterijumi, za zakupce koji se bave uslužnim zanatima, prema kojima se savesnim zakupcima smatraju svi oni koji su (i pored činjenice da su im istekli ugovori o korišćenju poslovnog prostora), svoje obaveze prema Upravi za imovinu, izmirivali na vreme. Savet je u daljem toku sastanka razgovarao o pravnom okviru koji će biti predložen kao rešenje za obezbeđivanje novog prostora za sve uslužne zanatlije koji se privremeno ili trajno iseljavaju iz zone koja se privodi nameni, na osnovu njihovih potreba.
  5. Otkriveno je i nekoliko slučajeva prebivališta lica bez rešenog stambenog pitanja, zbog čega se Fondacija „Novi Sad 2021“ obratila Centru za socijalni rad, kako bi pružila podršku u zbrinjavanju. Uzimajući u obzir vremenske prilike i teške životne uslove Centar je pronašao adekvatno rešenje za naše sugrađane.

Uloga formiranog Saveta ogleda se pre svega u davanju smernica i predlaganju mera za unapređenje, te praćenje sprovođenja projekta Youth creative polis. Pored toga, Savet treba da definiše način upravljanja ovim projektima, podstiče saradnju svih učesnika na realizaciji projekta, pokreće inicijative i preduzima druge aktivnosti u cilju unapređenja saradnje nadležnih organa, ustanova i institucija i same realizacije. Fondacija „Novi Sad 2021“ na ovaj način nastavlja da kroz izgradnju kulture dijaloga, simbolizuje most koji prevazilazi prepreke.

Ostavite odgovor