Youth Creative Polis – Прве одлуке Савета за развој

Објављено у категорији: Вести

 На првом састанку Савета за развој Youth Creative polis-а донето је низ иницијалних одлука и закључака које је усвојила Радна група за капиталне и инфраструктурне пројекте.

Формиран на основу одлуке Управног одбора Фондације „Нови Сад 2021’’, Савет је уследио као резултат јавних дебата стручне и најшире јавности, а са којима се сагласио градоначелник Новог Сада, господин Милош Вучевић, потврдивши их 12. септембра ове године, кроз пет тачака развоја будућег Youth creative polis-a.

Савет за развој Youth creative polis-a, који чине: представници Фондације „Нови Сад 2021“, и ОПЕНС-а, представник уметничке продукције и представник занатлија из Кинеске четврти, као и представници Градске управе за културу, Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Градске управе за комуналне послове и Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, усвојио је следеће закључке:

  1. Потврђено је да, на основу провере земљишних књига у Катастру и Историјском архиву Града Новог Сада, нема ни основа ни захтева за реституцијом на парцелама на којима се ради обнова и изградња Youth Creative Polis-a.
  2. Почиње се са увођењем, до сада непостојеће, комуналне инфраструктуре (према траси на приложеној скици). На основу тога, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције потписала је уговор за пројектовање водовода, канализације и пратећих објеката (црпних станица), као и уговоре за јавно осветљење и партерно уређење, са најповољнијим извођачима радова, а Градска управа за имовину спровела је поступак јавне набавке чији су предмет радови на привођењу намени на адреси будућег YCP. На основу свега наведеног, очекује се почетак реализације радова на привођењу намени већ почетком 2018. године.
  3. Савет за YCP дао је смернице о именовању координатора пројектовања и реализације послова, а у циљу што боље синхронизације радова свих ЈП и ЈКП. Радна група за капиталне и инфраструктурне пројекте сагласила се са тим и донела закључак о именовању члана кога ће делегирати Управа за грађевинско земљиште и инвестиције.
  4. Одређени су и први критеријуми, за закупце који се баве услужним занатима, према којима се савесним закупцима сматрају сви они који су (и поред чињенице да су им истекли уговори о коришћењу пословног простора), своје обавезе према Управи за имовину, измиривали на време. Савет је у даљем току састанка разговарао о правном оквиру који ће бити предложен као решење за обезбеђивање новог простора за све услужне занатлије који се привремено или трајно исељавају из зоне која се приводи намени, на основу њихових потреба.
  5. Откривено је и неколико случајева пребивалишта лица без решеног стамбеног питања, због чега се Фондација „Нови Сад 2021“ обратила Центру за социјални рад, како би пружила подршку у збрињавању. Узимајући у обзир временске прилике и тешке животне услове Центар је пронашао адекватно решење за наше суграђане.

Улога формираног Савета огледа се пре свега у давању смерница и предлагању мера за унапређење, те праћење спровођења пројекта Youth creative polis. Поред тога, Савет треба да дефинише начин управљања овим пројектима, подстиче сарадњу свих учесника на реализацији пројекта, покреће иницијативе и предузима друге активности у циљу унапређења сарадње надлежних органа, установа и институција и саме реализације. Фондација „Нови Сад 2021“ на овај начин наставља да кроз изградњу културе дијалога, симболизује мост који превазилази препреке.

Оставите одговор