Позив

У складу са прокламованом тежњом да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе, која је потврђена и доношењем скупштинске Одлуке о образовању и именовању Организационог одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020. године, у чврстом уверењу да би статус Европске престонице културе допринео културном, социјално–економском и урбанистичком развоју Града, а да предуслов реализације активности усмерених ка добијању овог статуса, у значајној мери зависи од укључивања јавног, приватног и невладиног сектора у процес припреме пријаве, Организациони одбор упућује:

ПОЗИВ

 

Представницима невладиног сектора, друштвено ангажованим на пројектима из области културе, социјалних питања, урбанизма, заштите мањинских и људских права и осталих области релевантних са становишта критеријума за добијање статуса Европске престонице културе,  предвиђених чланом 5 Одлуке Европске комисије, да се активно укључе у процес кандидатуре Новог Сада и дају свој пуни допринос остваривању овог значајног циља. Ради реализације наведеног, позивамо представнике трећег сектора, да заједничким снагама и активностима, планирамо и реализујемо пројекте усмерене ка испуњавању критеријума Европске комисије и окончамо поступак кандидатуре и писања апликационе пријаве, на начин да Граду повећамо изгледе за добијање статуса Европске престонице културе, а грађанима Новог Сада, у перспективи, омогућимо културни, социјални, урбанистички и цивилизацијски просперитет. Молимо све заинтересоване организације, да се одазову позиву, попуњавајући анкетни формулар који је слободан за преузимање на веб адреси www.novisad2020.rs и да га, до првог фебруара 2014. године доставе на имејл адресу: predlog@novisad2020.rs.
У нади да ћемо успоставити сарадњу и постићи консензус око активности везаних за најзначајнији културни пројекат у нашем граду у последњих неколико деценија,

У име Организационог одбора,
др Андреј Фајгељ, председник

 

Формулар за пријаву: Анкетни-формулар-НС-ЕПК

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ

 

Критеријуми за оцену пријаве су подељени у шест категорија: „дугорочна стратегија“, „капацитет спровођења планираног“, „културни и уметнички садржај“, „Европска димензија“, „обухваћеност“, и „менаџмент“.

1.    У категорији „дугорочна стратегија“, оцењују се следећи фактори:

 • Стратегија културног развоја града која је на снази у време аплицирања, укључујући и планове културне политике и одрживе културне активности након добијања статуса Европске престонице културе;
 • Планови за јачање капацитета културног сектора;
 • Планови који имају за циљ јачање дугорочне везе између сектора културе и економског и социјалног сектора града;
 • Предвиђени дугорочни културни, социјални и економски ефекти које ће Европска престоница културе имати на град;
 • Планови за праћење (мониторинг) и евалуацију утицаја добијеног статуса Европске престонице културе на град;

2.    У категорији „капацитет спровођења планираног“, градови кандидати треба да покажу да:

 • Апликација ужива политичку подршку;
 • Град има или ће имати адекватну и одрживу инфраструктуру за добијање статуса Европске престонице културе;

3.    У категорији „културни и уметнички садржај“, следећи фактори се оцењују:

 • Јасна и кохерентна уметничка визија културног програма за ту годину;
 • Укључивање локалних уметника и културних организација у концепцију и имплементацију културног програма;
 • Опсег и разноликост предложених активности и њихов укупан уметнички квалитет;
 • Способност да се комбинује локално културно наслеђе и традиционалне уметничке форме са новим, иновативним и експерименталним културним изразима.

4.    У категорији „Европска димензија“ вреднују се следећи фактори:

 • Обим и квалитет активности којима ће се промовисати културна разноликост Европе;
 • Обим и квалитет активности којима ће се истицати заједнички аспекти европских култура, наслеђа и историје, као и европских интерграција;
 • Обим и квалитет активности којима се обухватају европски уметници, сарадња са надлежнима или градовима из других земаља, и транснационално партнерство;
 • Стратегија за привлачење пажње шире европске јавности;

5.    У категорији „обухваћеност“, вреднују се следећи фактори:

 • Укљученост локалног становништва и цивилног друштва у припрему апликације и имплементације статуса Европске престонице културе;
 • Стварање нових и одрживих могућности за присуствовање или учешће у културним активностима што већег броја грађана, нарочито младих људи и маргинализованих и угрожених група, укључујући и националне мањине. Посебну пажњу, где је могуће, треба посветити доступности ових активности особама са инвалидитетом и старијим особама;
 • Општа стратегија за развој публике, а посебно веза између образовања и учешћа школа.

6.    У категорији „менаџмент“ вреднују се следећи фактори:

 • Изводљивост предложеног буџета. Буџет треба да обухвати припремну фазу, годину када је предвиђена ЕПК и да обезбеди базу за наставак активности;
 • Предвиђену управљачку структуру и извршно тело за имплементацију Европске престонице културе;
 • Поступак именовања уметничког директора и његове/њене области рада;
 • Комуникациону стратегију која треба да буде свеобухватна и да истакне да је Европска престоница културе иницијатива Уније;
 • Способност да се комбинује локално културно наслеђе и традиционалне уметничке форме са новим, иновативним и експерименталним културним изразима.