Programske platforme

Projekti kojima će se grad Novi Sad predstaviti 2021. godine kao Evropska prestonica kulture podeljeni su u osam tematskih celina koje u mnogo čemu određuju pravce daljeg razvoja kulturnih programa na teritoriji grada i dalji razvoj kulturne politike. Projektne platforme su postavljene široko, ostavljajući mogućnost konkretizacije projekata kroz saradnju sa institucionalnim i vaninstitucionalnim sektorom na teritoriji grada Novog Sada. Platforme razvijaju konkretne tematske celine, a postavljene su hronološki i usklađene sa strateškim aktima na kojima je baziran projekat Novi Sad 2021.

 

SEOBE

Danas kada migrantska kriza širom Evrope donosi opasnost oživljavanja rasnih i etničkih stereotipa i predrasuda i potencijalnih konflikata, Novi Sad se još uvek suočava s posledicama migracija koje su rezultat ranijih ratnih konflikata. Od svog nastanka Novi Sad je grad migracija i zbog toga je prepoznatljiv po svojoj multikulturalnosti i mirnom suživotu mnoštva nacionalnosti. Zato migracije posmatramo kao specifičnost Novog Sada, ističući značaj koje su imale za nastanak i promene identiteta našeg grada, ali i evropskog kulturnog prostora.

Sa jedne strane, platforma je smeštena u kontekst istorijskih migracija, kulturnih i istorijskih promena koje su uticale na današnji kulturni identitet Novog Sada. Sa druge strane, bavimo se zajedničkim problemom čitavog regiona, pitanjem aktuelnih (e)migracija i motivima, pre svega, mladih ljudi za odlazak iz zemlje.

Cilj ove platforme je da ukaže na značaj interkulturalnog dijaloga i na međusobni uticaj i razmenu kultura kroz migracije, kao i kreiranje novih hibridnih formi kulture. Poseban fokus je na sagledavanju aktuelnih migracija u kontekstu globalnih istorijskih migracija i prezentaciju migracija kao neprekidnog globalnog procesa koji je važan aspekt ljudske sudbine i razvoja kulture.

Okvirni period: od polovine februara do kraja marta.

 

BUDUĆNOST EVROPE?

Ova platforma ima dva osnovna aspekta kroz koja obrađuje temu budućnosti Evrope.

Prvi aspekt tiče se specifične ciljne grupe, to jest kulture za decu i mlade, kao onih koji stvaraju i koji će živeti u budućoj Evropi. Deca i mladi jesu faktički budućnost Evrope. To je, pre svega, kultura koju stvaraju deca i mladi, ali uključuje i kulturu koja se stvara za decu i mlade. Namera nam je da promovišemo dečje stvaralaštvo i stvaralaštvo mladih umetnika i umetnica i to dvosmerno. U jednom smeru da promovišemo domaće stavralaštvo širom Evrope, u drugom smeru da stvaralaštvo dece i mladih iz Evrope promovišemo u Novom Sadu. Cilj platforme je umrežavanje dece i mladih i kulturna razmena između njih.

Drugi aspekt platforme je tematski i tiče se problematizacije budućnosti Evrope. Imajući u vidu da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a da se danas Evropska unija suočava sa različitim kulturnim i političkim problemima i izazovima kao što su „Bregzit“, migrantska kriza i rast dezintegracijskih tendencija, aktuelno je pitanje da li Evropska unija ima budućnost; kakva je ta budućnost i na kojim vrednostima zasnovana; da li će Evropska unija opstati ili se dezintegrisati; šta je alternativa i na kojim vrednostima je zasnovana.

Otvoreni smo da čujemo i afirmativne i kritičke glasove. Cilj platforme je da se umetnost tematski uključi u debatu i promišljanje ovog važnog političkog i kulturološkog problema. Ova tema je otvorena pre svega za mlade umetnike i umetnice iz Srbije i Evrope.

Okvirni period: od početka aprila do polovine maja.

 

HEROINE

Ukoliko analiziramo aktuelnu kulturnu i umetničku scenu Srbije, a većim delom i Evropske unije, očigledna je dominacija muške kulture, u smislu autora, tema, pristupa. U svim umetnostima i sektorima kulture dominiraju muški autori, muški likovi, muške teme i pristup temama. Tema rodne ravnopravnosti, iako aktuelna u drugim segmentima društva, nedovoljno je problematizovana u kulturi, mada se često kroz kulturu kreiraju rodni stereotipi u društvu. Imajući ove činjenice u vidu, namera nam je da ovom platformom promovišemo žensko stvaralaštvo i žensku kulturu. Pod tim podrazumevamo ne samo žensko autorstvo već i drugačiji tematski i vrednosni pristup, a pre svega fokus na društveno marginalizovane likove i teme.

Ovakav pristup je u skladu sa globalnim ciljevima Ujedinjenih nacija u narednoj deceniji, a koji poziva na ravnopravnost polova i bolji položaj žena u društvu, a kako bi se stvorilo pravednije i slobodnije društvo. Takođe, jedna od ključnih vrednosti Evropske unije jeste poštovanje ljudskih prava, sa posebnim fokusom na pravima žena. Svakako pokret za oslobođenje žena jedan je od najznačajnijih kulturnih i političkih procesa HH veka koji se nastavlja i u HHI veku, a predvodnik tog pokreta na globalnom nivou bile su i ostale evropske žene.

Okvirni period: od polovine maja do polovine juna.

 

TVRĐAVA MIRA

Evropska unija nastala je na ruševinama Evrope nakon Drugog svetskog rata, kao mirovni projekat koji bi omogućio da se ne ponove strahote svetskih ratova koji su, pre svega, bili evropski ratovi. Evropska unija zato jeste tvrđava mira jer njen temelj predstavlja promocija mirovne politike i kulture. Takođe, kada govorimo o platformi Tvrđava mira, ona tematski obuhvata i građanske ratove na jugoslovenskim prostorima i na traume i posledice koje su izazvali, a koje i danas osećamo u regionu.

Ovom platformom želimo da promovišemo Novi Sad kao tvrđavu mira i to kroz programe i projekte koji promovišu pomirenje naroda, politike mira i zajedništva, kao i kritički stav prema ratu i uzrocima rata. Smatramo da umetnost i kultura kao efikasna sredstva mogu značajno da doprinesu promociji pomirenja, zajedništva, dijaloga, razumevanja, a kako se ne bi ponovila stradanja koje donose ratovi. Poseban fokus je na projektima koji promovišu pomirenje u regionu i problematizuju aktuelne ratne sukobe u svetu.

Okvirni period: od polovine juna do polovine jula.

 

DUNAVSKO MORE

Dunavsko more je programska platforma koja se realizuje tokom leta. U tom periodu publika traga za kulturnim dešavanjima na otvorenom prostoru, pa je zato fokus na programima koji se realizuju u prirodi, na Dunavu ili oko Dunava. Dunav kao najveća evropska reka značajan je i u ekološkom i kulturološkom smislu.
U kulturološkom smislu on povezuje različite evropske države i kulture koje su vekovima međusobno uticale jedna na drugu i mešale se. Jedan od fokusa platforme je na međunarodnoj razmeni programa i umetnika iz Dunavskog regiona, kao i na kreiranju zajedničkih programa.

U ekološkom smislu Dunav predstavlja specifičnu prirodnu celinu i oazu svežine tokom toplih letnjih dana. Svakako, Dunav je jedna od najzagađenijih evropskih reka. Ekološki problemi kao što su zagađenje vazduha i vode, gomilanje smeća, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, prenaseljenost gradova, predstavljaju važan aktuelni kulturni i politički problem ne samo Srbije i Evrope već čitave planete. Ovom platformom želimo da promovišemo programe i projekte koji doprinose izgradnji svesti o zaštiti i očuvanju prirode.

Okvirni period: od polovine jula do polovine avgusta.

 

KALEIDOSKOP KULTURE

Kaleidoskop kulture je platforma koja promoviše zajedništvo u okviru kojeg se povezuju umetnici, ustanove kulture, nevladine organizacije i najraznovrsnija publika kako bi kreirali prostore i programe kojima će se predstaviti krajem leta, svuda po gradu, najširoj publici, stvarajući jedinstvenu sliku raznolikosti i različitosti Novog Sada.

Ciljevi ove platforme su:
1. učešće svih građana kroz njihovo aktivno uključivanje u izbor i kreiranje programa kulture kako bi isti bili bolje prilagođeni njihovim potrebama.
2. razvoj publike – uključivanje u kulturni život grada onih koji su isključeni ili nezainteresovani.
3. saradnja javnog i civilnog sektora i saradnja ustanova kulture sa drugim sektorima.
4. decentralizacija programa kroz otvaranje novih stalnih i privremenih prostora kulture i izlazak programa iz ustanova.

Prioritet imaju novi programi na novim lokacijama širom grada, koji uključuju publiku i namenjeni su razvoju nove publike – Novi Sad kao grad kulture.

Okvirni period: od 25. avgusta do kraja septembra.

 

‘DRUGA’ EVROPA

Namera ove platforme je da promoviše drugačije i alternativne umetničke izraze, prakse i kulture. ‘Druga’ Evropa je ona koja nije zvanična, dominantna, većinska – ‘prva’ Evropa. ‘Druga’ Evropa je kultura i umetnost raznovrsnih manjinskih grupa i zajednica koje se na specifičan način identitetski razlikuju od dominantne većine i uglavnom su društveno nevidljive, nepriznate ili marginalizovane. To je kultura zajednica sa drugačijim etničkim, religioznim, seksualnim, rasnim identitetom od društveno dominantnog, kao i zajednica sa različitim socijalnim i zdravstvenim problemima. To su razne manjinske i marginalizovane kulture, potkulture, kontrakulture, alternativne, avangardne i andergraund kulture.

U vrednosnom smislu, a u kontekstu Evropske prestonice kulture i evropskih vrednosti, ova platforma promoviše principe demokratije, ravnopravnosti, tolerancije i poštovanja ljudskih i manjinskih prava. U kulturološkom smislu, ova platforma predstavlja kreativni izazov dominantnim umetničkim praksama i kulturi i doprinosi unapređenju raznovrsnosti ponude kulturnih programa grada.

Ova platforma, takođe, predstavlja okvir za prezentaciju evropske kulture i umetnosti koja nije dovoljno vidljiva i prezentovana kroz zvanične institucije i kanale komunikacije.

Okvirni period: od polovine oktobra do polovine decembra.

 

DOČEK

Slaveći dva računanja vremena, dva kalendara, dva programska koncepta, Novi Sad organizuje jedinstveni doček u Evropi. Povezujući domaće kulturno nasleđe sa nematerijalnom kulturnom baštinom Evrope, Novi Sad kao Srpska Atina, proslavlja svoju identitetsku odrednicu – multikulturalnost.

Doček 31. decembra proslavlja se uglavnom na otvorenim prostorima, prevashodno na trgovima Novog Sada uz istaknute muzičare i orkestre.

Doček 13. januara proslavlja se pre svega u zatvorenim prostorima, uz muzičko-žanrovski diverzitet.

Ova platforma obuhvata i obeležavanje dva Božića (prema gregorijanskom i julijanskom kalendaru), i drugih običaja koji se obeležavaju u periodu od 25. decembra do polovine januara.