Konkurs za pristupačnost

 

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ (u daljem tekstu: Fondacija) raspisuje javni konkurs u cilju jačanja kapaciteta javnih ustanova kulture sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada i opština Irig, Sremski Karlovci i Beočin (u daljem tekstu: Zona 021) za pružanje finansijske podrške realizaciji projekata za povećanje pristupačnosti.

Sredstva za realizaciju ovog programa obezbeđena su u budžetu Fondacije u ukupnom iznosu od 9.000.000 dinara (slovima: devet miliona dinara i 00/100).

Realizacija programa za pristupačnost sprovodi se u okviru projekta „Dostupna umetnost 2021“ čiji je osnovni cilj poboljšanje kvaliteta života u javnim prostorima. Aktivnosti u okviru ovog programa poslužiće kao model ustanovama kako da prilagode svoje kulturne sadržaje svima.

Uzimajući u obzir načela Strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada za period 2016‒2026. godine (“Sl. list Grada Novog Sada” br. 53/16), načela Strategije pristupačnosti grada Novog Sada za period 2012‒2018. godine („Sl. list Grada Novog Sada“, br. 21/2012) i Aplikacionu knjigu projekta „Novi Sad 2021“, prioritetni ciljevi ovog programa su:

  1. stvaranje pristupačnih kulturnih sadržaja na način i u prostorima koji su dostupni svima primenom principa „dizajna za sve“ (u daljem tekstu: univerzalnog dizajna);
  2. podrška programima koji podstiču i afirmišu socijalnu i kulturnu inkluziju i učešće svih društvenih grupacija u kulturnom životu;
  3. edukacija i senzibilizacija zaposlenih u ustanovama kulture za prilagođavanje prostora i sadržaja prema standardima pristupačnosti i univerzalnog dizajna;
  4. unapređenje saradnje među ustanovama kulture, kao i između ustanova kulture i udruženja građana, nevladinih organizacija (u daljem tekstu: NVO), medija, obrazovnih ustanova i najšire javnosti u cilju podsticanja kvaliteta i pristupačnosti programa za sve društvene grupacije.

Programom za povećanje pristupačnosti biće podržani sledeći tipovi projekata:

  1. unapređenje orijentacije, kretanja i bezbednosti elementima grafičko-vizuelne, taktilne i zvučne signalizacije;
  2. projekti koji unapređuju pristupačnost informacija i komunikacija u ustanovama prilagođavanjem postojećih kanala komunikacije sa publikom prema načelima univerzalnog dizajna;
  3. projekti koji za cilj imaju izradu pristupačnih audio-vizuelnih sadržaja;
  4. projekti edukacije zaposlenih u ustanovama kulture u oblastima primene principa univerzalnog dizajna, standarda pristupačnosti, pristupačne komunikacije – definisane prema potrebama i zahtevima specifičnim za delatnost ustanove ili u partnerstvu;
  5. projekti koji unapređuju saradnju između ustanova kulture i drugih ustanova i organizacija u stvaranju originalnog pristupačnog sadržaja ili programa;
  6. projekti koji vidljivo i aktivno uključuju sve društvene grupe.

Nosioci projekata mogu biti ustanove kulture sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada i Zone 021, dok druge organizacije sa navedenih teritorija mogu uzeti učešće kao partneri na projektima u saradnji sa relevantnim ustanovama kulture.

Za projektne predloge maksimalan iznos sufinansiranja iznosi do 80% od ukupne vrednosti projekta.

Prijavni formular (Obrazac 1) se sa pratećom dokumentacijom, obavezno u zatvorenoj koverti, podnosi u kancelariju Fondacije (Katolička porta 5/I, Novi Sad) ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

Katolička porta 5

21101 Novi Sad

Poštanski fah 153

U oba slučaja na zatvorenoj koverti potrebno je navesti sledeću napomenu: Za javni konkurs za sufinansiranje projekata za povećanje pristupačnosti u ustanovama kulture u Gradu Novom Sadu i Zoni 021 u 2018. godini

Prijavni formular (Obrazac 1) je potrebno obavezno dostaviti i elektronskim putem u dva primerka na adresu konkurs@ns2021.rs najkasnije do 17. maja 2018. godine do 15.00 časova.

Prvi primerak u PDF formatu skeniran, potpisan i pečatiran, a drugi popunjen u Word formatu.

 

Prijava na konkurs i prateća dokumentacija (u štampanom i elektronskom obliku) mogu se dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Fondacije i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 17. maja 2018. godine.

 

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 30 dana od poslednjeg dana predviđenog za podnošenje prijava.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa dostupne su na internet stranici Fondacije www.novisad2021.rs  u delu Javni pozivi.

 

Konkursna dokumentacija:

 

1.Poziv javnog konkursa i detalji prijave

2.Prijavni formular (Obrazac 1) – popunjava podnosilac

3.Izjava (Obrazac 2) – popunjava podnosilac

4.Uputstvo za popunjavanje prijavnog formulara

Odluku Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Odluku Upravnog odbora o obrazovanju konkursne komisije možete preuzeti ovde.

ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA POVEĆANJE PRISTUPAČNOSTI U USTANOVAMA KULTURE U NOVOM SADU I ZONI 021 U 2018. GODINI