Конкурс за приступачност

 

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ (у даљем тексту: Фондација) расписује јавни конкурс у циљу јачања капацитета јавних установа културе са седиштем на територији Града Новог Сада и општина Ириг, Сремски Карловци и Беочин (у даљем тексту: Зона 021) за пружање финансијске подршке реализацији пројеката за повећање приступачности.

Средства за реализацију овог програма обезбеђена су у буџету Фондације у укупном износу од 9.000.000 динара (словима: девет милиона динара и 00/100).

Реализација програма за приступачност спроводи се у оквиру пројекта „Доступна уметност 2021“ чији је основни циљ побољшање квалитета живота у јавним просторима. Активности у оквиру овог програма послужиће као модел установама како да прилагоде своје културне садржаје свима.

Узимајући у обзир начела Стратегије културног развоја града Новог Сада за период 2016‒2026. године (“Сл. лист Града Новог Сада” бр. 53/16), начела Стратегије приступачности града Новог Сада за период 2012‒2018. године („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 21/2012) и Апликациону књигу пројекта „Нови Сад 2021“, приоритетни циљеви овог програма су:

  1. стварање приступачних културних садржаја на начин и у просторима који су доступни свима применом принципа „дизајна за све“ (у даљем тексту: универзалног дизајна);
  2. подршка програмима који подстичу и афирмишу социјалну и културну инклузију и учешће свих друштвених групација у културном животу;
  3. едукација и сензибилизација запослених у установама културе за прилагођавање простора и садржаја према стандардима приступачности и универзалног дизајна;
  4. унапређење сарадње међу установама културе, као и између установа културе и удружења грађана, невладиних организација (у даљем тексту: НВО), медија, образовних установа и најшире јавности у циљу подстицања квалитета и приступачности програма за све друштвене групације.

Програмом за повећање приступачности биће подржани следећи типови пројеката:

  1. унапређење оријентације, кретања и безбедности елементима графичко-визуелне, тактилне и звучне сигнализације;
  2. пројекти који унапређују приступачност информација и комуникација у установама прилагођавањем постојећих канала комуникације са публиком према начелима универзалног дизајна;
  3. пројекти који за циљ имају израду приступачних аудио-визуелних садржаја;
  4. пројекти едукације запослених у установама културе у областима примене принципа универзалног дизајна, стандарда приступачности, приступачне комуникације – дефинисане према потребама и захтевима специфичним за делатност установе или у партнерству;
  5. пројекти који унапређују сарадњу између установа културе и других установа и организација у стварању оригиналног приступачног садржаја или програма;
  6. пројекти који видљиво и активно укључују све друштвене групе.

Носиоци пројеката могу бити установе културе са седиштем на територији Града Новог Сада и Зоне 021, док друге организације са наведених територија могу узети учешће као партнери на пројектима у сарадњи са релевантним установама културе.

За пројектне предлоге максималан износ суфинансирања износи до 80% од укупне вредности пројекта.

Пријавни формулар (Образац 1) се са пратећом документацијом, обавезно у затвореној коверти, подноси у канцеларију Фондације (Католичка порта 5/I, Нови Сад) или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

Католичка порта 5

21101 Нови Сад

Поштански фах 153

У оба случаја на затвореној коверти потребно је навести следећу напомену: За јавни конкурс за суфинансирање пројеката за повећање приступачности у установама културе у Граду Новом Саду и Зони 021 у 2018. години

Пријавни формулар (Образац 1) је потребно обавезно доставити и електронским путем у два примерка на адресу konkurs@ns2021.rs најкасније до 17. маја 2018. године до 15.00 часова.

Први примерак у PDF формату скениран, потписан и печатиран, а други попуњен у Word формату.

 

Пријава на конкурс и пратећа документација (у штампаном и електронском облику) могу се доставити најкасније у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације и у средствима јавног информисања, односно најкасније до 17. маја 2018. године.

 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 30 дана од последњег дана предвиђеног за подношење пријава.

Детаљније информације о условима конкурса доступне су на интернет страници Фондације www.novisad2021.rs  у делу Јавни позиви.

 

Конкурсна документација:

 

1.Позив јавног конкурса и детаљи пријаве

2.Пријавни формулар (Образац 1) – попуњава подносилац

3.Изјава (Образац 2) – попуњава подносилац

4.Упутство за попуњавање пријавног формулара

Одлуку Управног одбора о расписивању јавног конкурса можете преузети овде.

Одлуку Управног одбора о образовању конкурсне комисије можете преузети овде.

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ И ЗОНИ 021 У 2018. ГОДИНИ