Javni konkurs „PUBLIKA U FOKUSU“

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA RAZVOJ PUBLIKE U USTANOVAMA KULTURE U 2018. GODINI 

 

Program „Publika u fokusu“, koji predstavlja prvu fazu realizacije projektne platforme iz Aplikacione knjige „Izvan zone komfora“, ima za cilj da osnaži i podrži institucije kulture u Novom Sadu i u njihovom kontinuiranom radu na razvoju kulturnih navika, potreba i kompetencija građana Novog Sada.  

Javni konkurs se raspisuje u cilju jačanja kapaciteta javnih ustanova kulture sa sedištem na teritoriji grada Novog Sada i opština Sremski Karlovci, Beočin i Irig. 

Javni konkurs podrazumeva pružanje finansijske podrške realizaciji projekata za razvoj publike, odnosno učešća građana i građanki u javnom kulturnom životu. 

Opredeljena sredstva Fondacije za ovaj konkurs iznose 20.000.000,00 dinara.

Prioritetni ciljevi programa su:

1. unapređenje učešća građana u javnom kulturnom životu i to kroz povećanje broja posetilaca u javnim ustanovama kulture i stvaranje raznolike publike, kao i kroz unapređenje učestalosti i kvaliteta poseta;

2. stvaranje pristupačnijih programa javnih ustanova kulture u Novom Sadu, posebno za lokalnu publiku, koja retko posećuje ove ustanove;

3. unapređenje saradnje među ustanovama kulture, kao i između ustanova kulture i udruženja građana, nevladinih organizacija, medija, obrazovnih ustanova i građana radi podsticanja kvaliteta i pristupačnosti programa za različite društvene grupacije. 

Kako konkurisati?

Prijava na konkurs podnosi se na Prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti sa internet stranice Fondacije (dalje u tekstu).
Uz popunjen Prijavni formular, učesnik na javnom konkursu je u obavezi da dostavi i sledeću prateću dokumentaciju:
1. kopiju akta o registraciji ustanove kulture kod nadležnog organa;

2. biografiju lica zaduženog za realizaciju projekta – menadžera projekta;

3. izjavu (Obrazac 2) datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom dokazuju da za istu vrstu troška u okviru projektnih aktivnosti navedenih u predlogu projekta po ovom konkursu nisu dobijena sredstva iz drugih izvora finansiranja (budžet grada/opštine, budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine, budžet Republike Srbije ili EU fondovi).

Prijavni formular (Obrazac 1) sa pratećom dokumentacijom podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije „Novi Sad 2021“ (Katolička porta 5/ I, Novi Sad) ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“
Katolička porta 5
21101 Novi Sad
Poštanski fah 153

U oba slučaja na zatvorenoj koverti je potrebno navesti sledeće:

Za javni konkurs „PUBLIKA U FOKUSU“ – Za sufinansiranje projekata za razvoj publike u ustanovama kulture u 2018. godini

Elektronska prijava – Prijavni formular (Obrazac 1) potrebno je obavezno dostaviti i elektronskim putem na adresu konkurs@ns2021.rs.

Rok za podnošenje prijava i u štampanom i u elektornskom obliku je 2. april 2018. godine do 15.00 časova.   

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti zaposlenima u Fondaciji „Novi Sad 2021“ putem elektronske pošte na adresu konkurs@ns2021.rs. 

Konkursna dokumentacija:

  1. Poziv javnog konkursa i svi detalji prijave
  2. Prijavni formular (Obrazac 1) – popunjava podnosilac 
  3. Izjava (Obrazac 2) – popunjava podnosilac
  4. Programske smernice za pisanje predloga projekta

Odluku Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Odluku Upravnog odbora o obrazovanju konkursne komisije možete preuzeti ovde.

Odluka o izmeni odluke o raspodeli sredstava javnog konkursa „Publika u fokusu“.

Odluka o raspodeli sredstava za javni konkurs „Publika u fokusu“ za sufinansiranje projekata za razvoj publike u institucijama kulture u 2018. godini